Cuireann Gluaiseacht an Phobail i gcoinne gach beartas chun ollstát feidearálach a dhéanamh den Aontas Eorpach agus oibríonn sí chun cumhacht na saoránach, an daonlathas, agus an chóir shóisialta a chosaint agus a leathnú in Éirinn.


People's News - 17 Bealtaine 2015

Tá an t-eagrán reatha de People's News, eagrán dar dáta an 17 Bealtaine 2015, le fáil anseo (1.36 MB).


Baile Átha Cliath - 22 Aibreán 2015

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
An naoú babhta idirbheartaíochta faoin TTIP
Oifigí an Aontais Eorpaigh
Sráid Theach Laighean, BÁC 2.
Dé Céadaoin, 22 Aibreán 2015, 1.00 p.m.
Cuir i do dhialann é!


Baile Átha Cliath - 27 Márta 2015

Agóid
Scriostar TTIP!
Dé hAoine, 27 Márta ag Caisleán BhÁC (geata Shráid an Dáma)
ag 10 - 11 a.m. ar theacht do coimisinéir trádála an AE,
Cecilia Malmström
agus arís ag 12:30 - 1:30 p.m. ar imeacht don Choimisinéir Malmström
Cuirfear póstaeir ar fáil.

D'eagraigh Gluaiseacht an Phobail léirsiú ag Caisleán Bhaile Átha Cliath, Dé hAoine an 27ú lá den mhí, nuair a bhí Staidéar Eacnamaíochta Chópanhágan á sheoladh. D'éiligh lucht an léirsithe go gcuirfí deireadh leis an TTIP. Ina measc siúd a ghlac pairt bhí daoine ón TEEU, UNITE, Uplift agus Comhlámh. Bhronn an grúpa Uplift achainí ar an gCoimisinéir Malmström, coimisinéir trádála an AE, sular fhreastail roinnt againn ar chruinniú de Choiste Gnóthaí Eorpacha an Oireachtais.


Baile Átha Cliath - 27 Feabhra 2015


Ó chlé go deas: Frank Keoghan, Joan Collins TD agus Constantin Gurdjiev.

Díospóireacht
TTIP: cad é agus ar chóir dúinn a bheith buartha?
Constantin Gurdjiev (eacnamaí) agus
Frank Keoghan (uachtarán TEEU, rúnaí Ghluaiseacht an Phobail).
Joan Collins T.D. a bheidh mar óstach.
Óstán Wynn, Sráid na Mainistreach, BÁC 1.
Dé hAoine, 27 Feabhra 2015, 7.30 p.m.
Le tacaíocht ó na ceardchumainn TEEU, Mandate agus UNITE.

Tá físeáin de na cainteanna a dhein Frank Keoghan agus Constantin Gurdjiev, agus de na ceisteanna a chuir an lucht éisteachta, le feiscint anois ar YouTube.


Baile Átha Cliath - 4 Feabhra 2015

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
Scriostar TTIP agus CETA anois!
Oifigí Pharlaimint na hEorpa
Sraid Theach Laighean, BÁC 2.
Dé Céadaoin, 4 Feabhra 2015, 1.00 p.m.

Gabhaimid buíochas leosan go léir a thacaigh lenár n-agóid i gcoinne na Comhpháirtíochta Trádála agus Infheistíochta Trasatlantaí (TTIP), agus go hairithe le Joan Collins TD, Seán Crowe TD, Clare Daly TD, Seamus Healy TD, Paul Murphy TD, an Seanadóir David Norris, Thomas Pringle TD, Peadar Tóibín TD, Mick Wallace TD, Eamon Devoy, rúnaí ginearálta TEEU, agus lenár gcairde i gComhlámh.

Tá cóip den phreasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le léamh anseo.


People's News - 31 Eanáir 2015

Tá an t-eagrán reatha de People's News, eagrán dar dáta an 31 Eanáir 2015, le fáil anseo (1.15 MB).


Cuirtear stop leis an TTIP!

An Dr Paul O'Connell ag labhairt ar an gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP).


Baile Átha Cliath - 23 Deireadh Fómhair 2014

Thuas: Cuid den dream a labhair ag an bpreasagallamh.
Thíos: Na rialacha nua á míniú ag Merkel.

Gluaiseacht an Phobail
Preasagallamh & Léirsiú
Rialacha nua ar vótáil de réir tromlaigh cháilithe
Óstán Buswell, Sráid Theach Laighean
Déardaoin, 23 Deireadh Fómhair 2014, 11.00 a.m.
Ar na cainteoirí beidh:
Clare Daly TD, Thomas Pringle TD,
Brendan Young (comhairleoir), Patricia McKenna (iar-fheisire Eorpach)

Tar éis an phreasagallaimh, beidh léirsiú gairid i gcoinne na rialacha nua vótála os comhair Theach Laighean ag 1:00 p.m.

Tá preasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le léamh anseo.


Seoladh paimfléid ar an gconradh trádála

Míníonn paimfléad nua ó Ghluaiseacht an Phobail conas a dhéanfadh conradh trádála agus infheistíochta idir an AE agus SAM dochar don daonlathas, do chearta an lucht oibre, do chaighdeáin shóisialta, do chosaint na timpeallachta, do shábháilteacht an bhia, do rialú na gceimiceán nimhneach, don phríobháideachas digiteach, agus conas a scriosfadh sé geilleagar na dtíortha neamhfhorbartha.

Tá cóip (356 KB) den phaimfléad i bhfoirm PDF le fáil anseo.


Lucht an ardáin ag seoladh an phaimfléid

Seoaldh an paimfléad ag preasagallamh i mBaile Átha Cliath, an 5 Meán Fómhair. Tá achoimre ar a ndúirt na cainteoirí éagsúla ag an seoladh le fáil sa phreasráiteas anseo.

D'éisigh Gluaiseacht an Phobail bileog ina bhfuil scrúdú déanta ar an dochar a dhéanfadh an conradh don fhostaíocht. Is féidir cóip den bhileog a bhailiú anseo.


Prionta nua le Robert Ballagh

Tá prionta nua le Robert Ballagh, in eagrán atá teoranta do chúig chóip is fiche, le ceannach ó Ghluaiseacht an Phobail. Léiríonn an prionta go bhfuil ceann de na réaltaí ar bhratach an AE ina smionagar - mar atá, Éire!

Cosnaíonn an prionta (37 × 30 cm) €125 gan fhráma nó €150 le fráma. Úsáidfear an t-airgead go léir chun tacú lenár gcuid oibre. Glaoigh ar 087 2308330 chun cóip a ordú.


Ar son an fhlaithis, an daonlathais agus na córa sóisialta.